ترخیص کالا

بعد از انجام مراحل قبل ، کالای مورد نظر به گمرک مقصد خواهد رسید و اکنون وارد کننده باید آن را ترخیص کند ، ترخیص کالا یکی از اقدامات مهم در مراحل واردات کالا به شمار می رود که نیاز دارد فرد با قوانین واردات کالا نیز آشنا باشد

مفهوم آرم گمرگ جمهوری اسلامی ایران
در آرم به مفهوم واژه گمرگ به اعتبار دروازه و دروازه بان اقتصادی کشور توجه شده
نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالاست
خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرگ می باشد
نوار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا است
دو نوار سیاه در دوزاویه آرم ، چهرچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرگی و اعمال قانون است
نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آنها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران است
ترخیص کالا عبارت از انجام کلیه تشریفات گمرگی برای واردات کالا و یا صادرات کالا از / و یا به گمرگ کشور
برای انجام تشریفات گمرگی و ترخیص کالا مدارکی مورد نیاز است که اصلی ترین آنها شامل موارد زیر می باشد:
1- بارنامه یا B/L
2- گواهی مبدا یا سیاهه کالا یا CO
3- لیست عدلبندی یا PACKING LIST
4- فاکتور فروش یا PROFORMAیا INVOICE