ثبت شرکت

بعد از اینکه متقاضی تصمیم به تشکیل شرکت گرفتند برای اینکه از مزایای شرکت بهره مند شوند و روند کاریشان قانونی باشد باید شرکت خود را در اداره امور ثبت شرکت ها که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است ، ثبت کنند ، طبق قانون ، ثبت کلیه شرکت ها الزامی می باشد ، با ثبت شرکت و آگهی آن در روزنامه رسمی شرکت یک شناسه ملی 11 رقمی و شماره ثبت در یافت می کند و به صورت رسمی اجازه فعالیت خواهد داشت ، شرکت همانطور که از اسمش پیداست از خانواده کلماتی مانند شراکت و شریک می باشد به طور کلی شرکت به معنای این است که اشخاصی ( از 2 نفر به بالا ) جمع شوند و مجموعه ای را با هم تشکیل دهند و با آن مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام دهند ، نفعی ببرند و پس از کسر هزینه های انجام گرفته ، سود باقیمانده را بین اعضای شرکت تقسیم کنند
شرکت ها کلا به 2 دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم بندی می شوند :
الف ) شرکت تجاری
نوعی از شرکت می باشد که تحت قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد ، خود دسته شرکت های تجاری به 7 شاخه زیر تقسیم بندی می شوند که ما اصلاحاً به عنوان نوع شرکت می شناسیم
الف – 1- شرکت سهامی ( مانند شرکت های سهامی خاص و عام ) : شرکت های سهامی عام و خاص ، شرکتی است که در دو قالب حقوقی مستقل تحت عنوان شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام فعالیت می کنند ،
شرکت سهامی خاص : شرکت هایی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین شده است
شرکت سهامی عام : شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شوند .
برخی از تفاوت های شرکت های سهامی عام و خاص :
امکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت های سهامی وجود دارد
سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است اما شرکت سهام خاص چنین اجازه ای ندارد
مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام ، حداقل 5 نفر و در شرکت های سهامی عام و خاص حداقل 3 نفر هستند
الف -2- شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام و قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ، شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که با حداقل تعداد دو شریک قابل ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد مسئولیت شرکا تا میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند یعنی اگر شرکت ورشکسته شود فقط تا میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند مسئول می باشند و طلبکاران نمی توانند بدهی های خود را از دارای و اموال شخصی شرکای شرکت مطالبه کنند ، حتی اگر سرمایه شرکت کفاف دیون طلبکاران را ندهد ، در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز همانند سایر شرکت ها بردن نام شرکت بسیار ضروری است از این باب که اگر نام شرکت درست ثبت نشود ماهیت شرکت متفاوت می شود ، میزان مسئولیت شرکا و نحوه انحلال و ورشکستگی آن متفاوت می گردد ، نام شرکت با مسئولیت محدود حتما باید در نام شرکت ذکر شود در غیر این صورت مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران مانند تضامنی محسوب می گردد
الف – 3 – شرکت تضامنی : شرکتی است که حداقل میزان شرکا دو نفر است و برای امور تجارتی تشکیل می شود ، اگر تعداد شرکا دو نفر است و برای امور تجارتی تشکیل می شود ، اگر دارایی شرکت برای دادن قروض و بدهی های شرکت کافی نباشد شرکا به اندازه تمام دیون و تعهدات شرکت مسئولیت پرداخت دارد ، هر شرطی مغایر میان شرکا بسته شود فاقد ارزش و اعتبار قانونی است ، به همین دلیل شخصیت و اعتبار شرکا بسیار مهم می باشد ، انتخاب نام شرکت تضامنی حتما باید به صورت بیان شده در ماده فوق باشد ، ذکر نام شرکا در اسم شرکت که ضامن تعهدات شرکت می باشد ، به این علت حایز اهمیت است
الف – 4 – شرکت مختلط غیر سهامی : شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود ، در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است
الف – شرکاء ضامن : شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود ، شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد
ب- شرکاء با مسئولیت محدود : شرکا با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند ، مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلط عمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت
الف – 5 – شرکت مختلط سهامی : شرکت های مختلط سهامی در واقع از شرکت های سرمایه ای و اشخاص دیگر نمایندگی را اخذ می کنند که در قانون تجارت ، تعداد اندکی در این بخش قرار دارند ، دو شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و شرکت های مسئولیت محدود را در بر می گیرند ، به عبارتی شرکت مختلط سهامی توسط چند نفر از شرکای سهامی و چند نفر از شرکای ضامن شکل می گیرد که سهام شرکای سهامی با هم برابر می گردد و مسئولیت آنها به میزان آورده آنها مربوط می شود
الف – 6- شرکت نسبی : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ، شرایط تشکیل شرکت به شرح ذیل است ، 1- تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده است 2- تمام سرمایه سهم الشرکه غیرنقدی قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم و تسلیم شده باشد ، شرکت نسبی که از جمله شرکت های اشخاص است دارای مقرراتی شبیه شرکت تضامنی است و برای تشکیل این شرکت عیناً مقررات شرکت تضامنی جاری است
در اسم شرکت نسبی لاقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ٌ و شرکا یا و برادران ٌ ضروری است.
الف -7- شرکت تعاونی تولید و مصرف :
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند ، اگر شرکت تولید یک عده از شرکاء خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لاقل دوثلث اعضاء اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند آنها موضوع عملیات شرکت است.
شرکت تعاونی مصرفی شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خرید باشند
2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها
در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی توانند مجمع عمومی بیش از یک راًی داشته باشد.
ب ) شرکت های مدنی :
شرکت مدنی و نحوه شکل گیری آن متفاوت از شرکت تجاری است ، شرکت مدنی تابع قانون مدنی می باشد ، یعنی تعریف و اوصاف آن در قانون مدنی بیان گردیده و از ماده 571 تا 606 به شرکت مدنی پرداخته شده است ، برخلاف شرکت تجاری که تابع قانون تجارت هستند ، شرکت مدنی نیازی به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد و در نتیجه شخصیت حقوقی نیز ندارد ، به عنوان مثال خریدن ماشین توسط دو نفر یا مال ارث رسیده از متونی که وارثان در آن مال شریک هستند ، شرکت مدنی نام دارد
شرکت مدنی به دو نوع تقسیم می شود : شرکت قهری و شرکت اختیاری
شرکت قهری : منظور از شرکت قهری یعنی اینکه چند نفر مالک یک مال باشند که به واسطه ازدواج یا ارث برایشان حاصل شده است
شرکت اختیاری : به این معناست که قرارداد یا عقدی میان چند نفر بسته شود و با هم شریک شوند
شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد ، برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر است ، حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد ، وجود 2 بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است ، وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد ، شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند ، شرکت سهامی خاص اجباری می باشد ، شرکت های عمرانی ، شهرداری که معوملا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند ، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند ، اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص 2 سال خورشیدی و بازرسین 1 یال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند ( یعنی در کل حداقل 3 عضو و 2 بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز می باشد )
شرکت دانش بنیان
شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری( خدمات ) به در آمد و سود برسند
عموما برای ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است، اعضای شرکت دانش بنیان می بایست بدین گونه چیده شوند ، حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند ، شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت 15 سال می باشد ، اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار ، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی ، حمایت و هدایت درجهت سود آوری و تولید فناوری های برتر است
شرکت تضامنی
شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است
شرکت مختلط غیرسهامی
شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود
شرکت مختلط سهامی
شرکتی است تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود
شرکت نسبی
شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هر یک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد
شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکتی است که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش ت با قید واژه ی تعاونی تشکیلمی شود و جهت تشکیل آن حداقل 7 نفر با تابعیت ایرانی باید حضور داشته باشد