صورت معادلات فصلی چیست؟

به تمامی خرید و فروش هایی که مودی (حقیقی و حقوقی ) در مدت زمان معین انجام می دهد معادلات فصلی گفته می شود ، با توجه به فصلی بودن معادلات ، این مدت زمان معین  به صورت سه ماهه بوده و آغاز هر فصل شمسی ، آغاز دوره سه ماهه است .در این دوره های سه ماهه مودی فهرست تمامی معادلات خورد را به همراه اطلاعات طرف معامله و دیگر اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی تقدیم می کند ، سازمان امور مالیاتی وظیفه ی تعیین میزان مالیات را برعهده دارد ، به همین منظور باید بر کلیه در آمدها و معاملات بنگاه های اقتصادی کنترل داشتهباشد ، این سازمان می تواند برای کلیه دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه ، دفترکل ، دفتر هزینه ها و در آمدها و نیز صورت حساب ها مالیات تعیین نماید

قانون صورت معادلات فصلی در ایران : مطابق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ، مودیان مشمول ارائه صورت معملات فصلی مکلف اند ، برای تمامی معاملات خود صورتحساب صادر کرده و در آن شماره اقتصادی خود و طرف معامله را وراد کنند و در فواصل زمانی سه ماهه فهرست صورتحساب های خود را در قالب های مشخص به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند

مشمولین ارسال صورت معاملات فصلی : براساس تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که به صورت معاملات فصلی اختصاص دارد ، سه گروه مظف به ارسال صورت معاملات فصلی هستند ، این سه گروه عبارت اند از :

اشخاص حقوقی ( شرکت ها )

اشخاص حقیقی ( مشاغل ) گروه اول

صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

تشکیل پرونده های مالیاتی ، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی