کارت بازرگانی

کارت بازرگانی  هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی صادر می شود در واقع  مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت و واردات و صادرات کالا ضروری است ،  و بارزکانای که می توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که درای کارت بازرگانی باشند در شرکت های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر می گردد

انواع کارت بازرگانی :

کارت بزرگانی تجاری

کارت بازرگانی موردی

کارت بازرگانی تولیدی و صنعتی

کارت بازرگانی خدماتی

شرکت های تعاونی

کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی ایرانی

  • یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی ادراه ثبت شرکت ها رسیده باشد ( با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکت ها )
  • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد
  • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
  • اصل کارت ملی و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
  • سه قطعه عکس شش در چهار ، جدید ، تمام رخ ، ساده
  • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم )
  • اصل کارت پایان خدما یا معافیت دائم برای آقایان و یک سری کپی از پشت روی آن
  • داشتن حداقل سن 23 سال تمام
  • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار به نام متقاضی ( با مهر امضای رئیس شعبه )

    10 – ارائه یکی از مدارک ذیل :

الف  –  اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ، به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ب – اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ج – اصل و کپی سند مالکیت به غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه ) با امضای دوشاهد ذیل آن

11 – ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزاتخانه های تولیدی برای واحدهای الزامیست ( صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند)

  • – ارائه کد اقصادی جدید ( اصل و کپی ) و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور