فراخوان، گزینش و آموزش پرسنل

گزینش و به کارگماری نتیجه ی تلاش های مدیریت منابع انسانی سازمان در حیطه ی کارمندیابی است ، پس از این که طی مراحل کارمندیابی ، افراد مناسب کشف شدند ، نوبت به انتخاب متقاضیان مناسب و استخدام آن ها می رسد
در گزینش ، توجه به چند مسئله از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است :
1)انطباق ضرورت های شغلی و ویژگی های شغلی و سازمانی با مهارت ها ، دانش و توانایی های فرد
2)انطباق ضرورت های شغلی و ویژگی های شغلی و سازمانی با رجحان ها ، دلبستگی ها و شخصیت فرد
3) ارزشیابی و استخدام عادلانه و قانونی
4) توجه کامل به منابع ارزشمند سازمان و افراد
مراحل فرایند گزینش
1) فرم درخواست مشاور
2) مصاحبه ی مقدماتی
3) آزمون های گزینش
4) مصاحبه ی جامع
5) بررسی سوابق کار
6) آزمایش های پزشکی و سلامت
7) تصمیم گیری نهایی و استخدام
8) جامعه پذیری افراد تازه کار
آموزش اساساَ یادگیری است. سازمان در تلاش این است که تجاربی فراهم آورد تا فرد را در انجام اثر بخش تر وظایف شغلی یاری رساند. هدف برنامه آموزشی آن است که این تجارب را به نحوی ساخت دهد که نگرشها یا مهارتهای مناسب و مقتضی کسب شوند و گسترش یابند. بنابراین، آموزش را می توان به عنوان تلاشی از سوی سازمان برای تغییر رفتار اعضای خود از رهگذر فرایند یادگیری به منظور افزایش اثربخشی تلقی کرد. هدف از آموزش
آموزش در شرایط مطلوب دو نقش مهم بر عهده دارد :
الف)توانایی کاربرد
ب)ایجاد انگیزه
آموزش با بالا بردن توانایی کارکنان شرکت در انجام وظایف محوله امکان استفاده بهتر از منابع انسانی را پدید می آورد.با ایجاد احساس تسلط در انجام کار و تایید آن توسط مدیریت ، رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد و اگر شرایط مساعد نباشد ، چنین نتایجی حاصل نخواهد شد. مثلاَ وقتی که کارآموز هدف از آموزش را درک نکند و یا هنگامی که آموزش با نیازهای کاری کارآموز ارتباطی نداشته باشد، آن را تنبیه یا نشانه ناخشنودی از خود تلقی می کند