تغییرات

هنگامی که یک شرکت ثبت می شود ، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد تا یک سری تغییرات در یک شرکت ایجاد شود ، در واقع ، شرکت یک بار ثبت می شود ، اما ده ها و صدها بار تغییرات داوطلبانه و اجباری برای آن ایجاد می شود ، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره قابل انجام می باشد ، کلیه تغییرات ایجاد شده در شرکت مانند تغییرات اساسنامه ، تغییر در سرمایه شرکت مانند کاهش یا افزایش سرمایه ، انحلال شرکت ، ورود و خروج شرکا ، تغییر اعضای هیئت مدیره یا تغییر سمت انها ، تغییر حق امضا ، انتقال سهام و … باید به  ثبت برسد ،

چند نکته مهم در ثبت تغییرات شرکت : شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها نیاز به مجوز داشته اند بایستی تغییرات شرکت خود را به تایید پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار رسانده و سپس تغییرات شرکت خود را همراه با اصل مدارک و مجوز به اندازه ثبت شرکت ها ارسال نمایند ، اگر بخواهید همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کنید ، به عنوان کثال تغییر آدرس ، تغییر در سهام و …بایستی برای هر یک از این تغییرات صورتجلسات جداگانه ای تنظیم کنید ، سپس برای هر یک از آن ها حتما به طور مجزا در سامانه ادراه ثبت ثبت شرکت ها پذیرش اینترنتی بگیرید

منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها ، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیاًت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد

به موجب ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :

الف _ تغییر اساسنامه

ب – تمدید مدت شرکت ، زاید بر مدت مقرر

ح – انحلال شرکت ، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد

د – تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت

ه – تغییر اسم شرکت

و – و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی58 قانون تجارت در ماده ی58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت ، علاوه بر موارد بالا ، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است

به عبارتی ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است ، ادراه ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی ، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود