تحریر دفاتر قانونی

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که هر شرکت ، موسسه و یا سازمان که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه کاری خود می باشد برای ثبت روند مالی شرکت می بایستاز آن استفاده نماید تا پس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود، چنانچه تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه باشد ، محاسبه مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر ظوابط قانونی رعایت نشود ، مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود ، لذا تحریر دفاتر قانونی امری است مهم که می بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد ، طبق قانون تجارت ، کلیه فعالان کسب و کار چه حقیقی و چه حقوقی موظف هستند صورت فعالیت های خود را در هر سال حقوقی موظف هستند صورت فعالیت های خود را در هر سال مالی تنظیم و آن را برای محاسبه مالیات تکلیفی در اختیار سازمان امور مالیاتی در استان محل اسقرار شرکت / موسسه قرار دهند .دفاتر قانونی به دفاتر روزنامه و کل و مشاغل اطلاق می شود که هر مجموعه اقتصادی که مشمول قانون مالیات مستقیم است بایستی روند مالی خود را در این دفاتر پلمپ شده ثبت کرده و نگداری کند حتی پس از صدور برگه تشخیص و پرداخت مالیات و دریافت مفاضا حساب نیز بهتر است دفاتر نگهداری شود

خدمات تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی با توجه به آخرین قوانین مالیاتی و بخش نامه های سازمان امور مالیاتی توسط موسسه حقوقی فکر برتر در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه ارائه می گردد.

آشنایی با انواع دفاتر قانونی شرکت ها

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر دارایی

دفترکپیه

دفتر ثبت تجاری

پلمپ دفاتر تجاری

برخی از آن چه در تنظیم دفاتر قانونی باید رعایت کنید :

تحریر دفاتر قانونی با مداد یا هر ابزاری که به سهولت قابل محو شدن شدن باشد ، ممنوع بوده و موجب رد شدن دفاتر قانونی خواهد شد

برای ثبت رویدادهای مالی هر سال مالی ، باید از دفاتر همان سال مالی استفاده کرد و ثبت رویدادهای 2 سال متوالی در یک دفتر ممنوع است

دفاتر باید بایستی دستی نوشته شود نه رایانه ای

اگر یک یا چند برگ شماره گذاری شده دفاتر قانونی ، کسر شود ، موجب رد دفاتر قانونی خواهد بود

اگر تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها درج شود ، دفاتر رد می شود

ثبت کلیه هزینه ها و در آمدهای غیرواقعی در دفاتر به شرط احراز آن موجب رد قانونی از سوی ماموران اداره مالیاتی خواهد بود