مطالعات امکان سنجی مقدماتی چیست و در چه مواقعی انجام می شود؟

در مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Pre Feasibility Stud

در مطالعات امکان سنجی مقدماتی ( pre Feasibility study

 به مشخصات کلی پروژه پرداخته می شود و معمولا در زمانی که سرمایه گذار با چند گزینه مختلف روبروست انجام می گردد .در این مطالعات متناسب با ابعاد پروژه ، عمدتا بهموارد زیر توجه می شود :

 • بازنگری ، بازبینی و اعلام نظر در مورد مطالعات پیدایش طرح
 • تعیین و تحلیل گزینه های فنی طرح
 • تعیین و تحلیل گزینه های محل اجرای طرح
 • تعیین و تحلیل گزینه های فناوری طرح
 • تعیین و تحلیل گزینه های روش اجرای طرح
 • تعیین و اولویت بندی گزینه های فنی طرح متشکل از گزینه های محل اجرای طرح ، گزینه های فناوری طرح و گزینه های روش اجرای طرح
 • تهیه برنامه زمانی اجرای مقدماتی برای گزینه های فنی مختلف طرح
 • تحلیل مالی و اقتصادی گزینه های فنی طرح
 • تعیین ظوابط حاکم بر نحوه اندازه گیری هزینه ها و در آمدهای طرح
 • برآورد هزینه های هر یک از گزینه های فنی طرح بر اساس ساختار تفکیک هزینه های کمی و غیر کمی
 • برآورد در آمدهای هر یک از گزینه های فنی طرح براساس ساختار در آمدهای کمی وغیرکمی
 • تحلیل هزینه – در آمد و اولویت بندی اقتصادی گزینه فنی طرح
 • تحلیل حساسیت هر یک از گزینه ها نسبت به تغییرات قیمت ها ، طولانی شدن دوره اجرا ، تغییرات قابیلت دسترسی و میزان تولید یا خدمات حاصل از گزینه های مختلف ، تعیین درجه عدم قطعیت بر آوردها و تجدید نظر در اولویت بندی اقتصادی گزینه ها
 • تحلیل مالی گزینه های فنی طرح
 • برآورد هزینه ها و در آمدهای کمی هر یک از گزینه های فنی بر مبنای قیمت های بازار ، ضمن در نظر گرفتن مالیات های متعلقه
 • تحلیل حساسیت بر آوردها نسبت به تغییرات قیمت ها ، طولانی شدن دوره اجرا ، تغییرات در قابیلت دسترسی ، میزان تولید یا خدمات حاصل از گزینه های متخلف و تعیین درجه عدم قطعیت آنها
 • تحلیل مالی گزینه های فنی طرح و اولویت بندی آنها
 • بررسی های اجتماعی و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی هریک از گزینه ها
 • ارزیابی فنی – اقتصادی و مالی گزینه های مختلف طرح و اولویت بندی آنها
 • تهیه گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح